Strona koła naukowego Abaculus

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin

Drukuj PDF

Regulamin Koła Naukowego ABACULUS działającego przy Instytucie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie


§l

Koło nosi nazwę:
Koło Naukowe „ABACULUS”.

§2

Koło działa przy:

Instytucie Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

§3

Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów Instytutu Zarządzania.

§4

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie Komputerowej Integracji Produkcji oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

§5

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

 1. Organizowanie wizyt członków koła w zakładach produkcyjnych, które wykorzystują oprogramowanie CAD/CAM,
 2. Organizacja seminariów, warsztatów z udziałem autorytetów z branży komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania oraz udział w konferencjach kół naukowych,
 3. Organizowanie szkoleń w zakresie oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie,
 4. Samokształcenie w zakresie użytkowania oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie,
 5. Współpraca z biurami projektowymi oraz firmami komputerowymi zajmującymi się oprogramowaniem z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.
 6. Popularyzacja technik komputerowego CAD/CAM w środowisku akademickim i profesjonalnym,
 7. Organizacja seminariów, warsztatów z udziałem autorytetów z branży komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania oraz udział w konferencjach kół naukowych.

§6

Członkiem Koła może być każdy student Instytutu Zarządzania zainteresowany problematyką zastosowania nowoczesnego oprogramowania CAD/CAM.

§7

Organami Koła są:

 1. Zarząd
 2. Walne Zebranie Członków
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik

§8

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji zarządu Koła.

§9

Członek Koła ma prawo:

 1. Czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
 2. Korzystania z pomocy pracowników Instytuty Zarządzania, przy którym działa Koło,
 3. Czynnego i biernego uczestniczenia w zebraniach Koła.

§10

Członek Koła ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Regulaminu Koła i uchwał jego organów,
 2. Terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

§11

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z regulaminem,
 2. Wykluczenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PWSZ lub na wniosek samego członka.

§12

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego.

§13

Zarząd ma prawo używać loga Koła.

§14

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. Reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,
 2. Organizowanie i kierowanie pracą Koła,

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określanie kierunków pracy Koła,
 2. Wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
 3. Zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

§16

Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej I raz w roku.

§17

Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§18

Opiekun Naukowy sprawuje w imieniu PWSZ w Nysie pieczę nad działalnością Koła, a w szczególności:

 1. Udziela merytorycznej pomocy w formułowaniu tematów prac badawczych podejmowanych przez Koło i ich realizacji,
 2. Akceptuje wydawanie środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na działalność Koła.

§19

Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PWSZ oraz gdy naruszają powagę i interes uczelni.

§20

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§21

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:

 1. Przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu,
 2. Adresowanych na Koło, a przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni,
 3. Wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

§22

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 1. Uchwały Walnego Zebrania,
 2. Decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
 3. Wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

§23

Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie, zaopiniowany przez Opiekuna oraz zatwierdzony przez Rektora.


 

MINI CZAT

Musisz być zalogowany by móc pisać

Zaloguj się

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości