Kontrast:

Tytuł doktora honoris causa dla prof. dra hab. Andrzeja Misiuka

Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uhonorował tytułem doktora honoris causa, prof. dr hab. Andrzeja Misiuka. Profesor na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie należy do uznanych autorytetów naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz historii bezpieczeństwa w Polsce. Wniósł nieoceniony wkład do rozwoju kadr naukowych.

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Pan Profesor dr hab. Andrzej Misiuk urodził się 11.04.1958 roku w Pogrodziu. Studia wyższe magisterskie ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1981 roku. W 1988 roku na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

W 1996 roku po obronie rozprawy habilitacyjnej Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał Mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i historii powszechnej XX wieku. 23 lipca 2008 roku postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Przez wiele lat Pan Profesor Andrzej Misiuk pracował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie pełnił różne stanowiska kierownicze, m.in. w okresie 1998-2003 kierował Instytutem Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji. Od 1997 roku prowadził także aktywną działalność edukacyjną w olsztyńskich uczelniach wyższych. Początkowo współpracował z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie był prodziekanem na Wydziale Prawa i Administracji.

Od 2008 roku jest zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych, a obecnie w Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Główne zainteresowania naukowo-badawcze Profesora Andrzeja Misiuka obejmują:

- dzieje służb specjalnych i porządkowych w Polsce,

- teorię bezpieczeństwa,

- instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego,

- organizacje policyjne w Unii Europejskiej.

Jest On nie tylko teoretykiem, znanym badaczem problemów bezpieczeństwa, ale również praktykiem. W 2002 roku uzyskał najwyższy stopień w korpusie oficerów starszych - Inspektora Policji.

Pan Profesor Andrzej Misiuk odbył staże naukowe za granicą i współpracował z zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie badań nad bezpieczeństwem. Dał się poznać jako prekursor i autor wielu nowatorskich badań nad policją, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym oraz autor raportów eksperckich w tym zakresie. Jest autorem nowatorskich projektów kształcenia i doskonalenia kadr kierowniczych policji (przy współpracy międzynarodowej). Jest autorem 240 publikacji naukowych, w tym 57 pozycji zwartych, których część została wydana za granicą (Niemcy, Rosja, Litwa, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rumunia, Ukraina). Uczestniczył w sposób aktywny w 142 konferencjach i sympozjach ogólnokrajowych i międzynarodowych w Polsce i za granicą. Był organizatorem 26 konferencjach krajowych i 6 międzynarodowych. Uczestniczył również w wielu konferencjach organizowanych przez UPH w Siedlcach oraz zasiadał w ich Komitetach Naukowych i Radach Programowych. Jest recenzentem wydawniczym 35 monografii. Pozostaje członkiem siedmiu komitetów wydawniczych i rad naukowych periodyków naukowych. Wśród nich jest również czasopismo wydawane przez Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH w Siedlcach – „De Securitate et Defensione”. Profesor Misiuk wniósł nieoceniony wkład do rozwoju kadr naukowych. Był promotorem 10 prac doktorskich, autorem 10 recenzji habilitacyjnych (w tym dwóch w UPH) i 31 doktorskich (trzech w UPH), przewodniczącym 37 komisji habilitacyjnych (w tym 12 w UPH). Był także rzeczoznawcą trzech wniosków profesorskich (jednego pracownika UPH) oraz recenzentem trzech postępowań o tytuł profesora (również jednego pracownika UPH). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w dowód uznania całokształtu zasług Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w 2019 roku wyróżnił Profesora dr. hab. Andrzeja Misiuka zaszczytnym Medalem za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni.

Profesor Andrzej Misiuk wniósł znaczący wkład do rozwoju młodej (in statu nascendi) dyscypliny naukowej, jaką od 2011 roku są nauki o bezpieczeństwie. Pan Profesor należy do czołowych postaci, dzięki którym dyscyplina powstała (był m.in. autorem opinii do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego w sprawie utworzenia nowej dyscypliny naukowej: „nauk o bezpieczeństwie”), a następnie wywarł znaczący wpływ na jej dynamiczny rozwój (od 2012 roku jest ekspertem Akademickiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kierunków kształcenia: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne; w latach 2016-2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego przy Prezesie Rady Ministrów, gdzie bezpośrednio animował rozwojem nauk o bezpieczeństwie). Wniósł nieoceniony wkład do rozwoju kadr naukowych, w szczególności w zakresie nauk o bezpieczeństwie. W naukowej społeczności tej dyscypliny należy do uznanych autorytetów, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz historii instytucji bezpieczeństwa w Polsce.

(źródło i zdjęcia - www.uph.edu.pl)
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik